Informacja o zbieraniu danych osobowych


Masz wpływ na swoje dane osobowe

Informacja o zbieraniu danych osobowych (związana z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – znana jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją celi sprzedażowych i zadań, jest Vendmart z siedzibą w Warszawie, Plac Wojska Polskiego 111 m16, 05-075 Warszawa

Jak można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych?


Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych:
Osoba odpowiedzialna: Artur Mierzejewski
Adres korespondencyjny: Plac Wojska Polskiego 111 m16, 05-075 Warszawa
Adres mailowy: biuro@vendmart.net
W tytule maila proszę wpisać "Ochrona Danych Osobowych"

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Wszystkie dane osobowe zbierane są w celu realizacji usług świadczonych przez Vendmart, w celu wystawienia dokumentów sprzedażowych oraz w celu kontaktu związanego ze świadczonymi usługami.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych.

Skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe?


Gdy wypełniasz formularz kontaktowy i go wyślesz, twoje dane osobowe trafiają do naszej bazy danych. Dodatkowo podajesz je w chwili gdy zażądasz faktury lub innego dokumentu finansowo-księgowego.
W celu realizacji naszych celi sprzedażowych, dane kontaktowe do naszych klientów pozyskujemy z serwisów społecznościowych, stron www i ogólnodostępnych katalogów firm.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?


Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania ze świadczonych przez Vendmart usług oraz rozpatrywania reklamacji i innych spraw poruszanych przez klienta.

Jaki organ jest organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych?


Organem nadzorczym, właściwym w sprawie ochrony danych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Z kim dzielimy się Twoimi danymi osobowymi.


Nie dzielimy się nasza bazą klientów z żadnymi zewnętrznymi organizacjami. Wszystkie zebrane dane osobowe, wykorzystywane są do realizacji działań operacyjnych firmy Vendmart.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:


– dostępu do danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się drogą mailową z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy Vendmart przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Wniosek powinien zawierać: imię nazwisko i adres, adres e-mail oraz dobrowolnie numer telefonu.

– do sprostowania danych osobowych. Przy czym w przypadku korzystania z usług Vendmartu na zasadzie umowy terminowej, zmianie ulegać będzie brzmienie umowy.

– do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). W celu skorzystania z tego prawa należy wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

– Prawo do usunięcia danych osobowych zostanie zrealizowane wyłącznie w przypadku.

– do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z tego powinna Pani/Pan wskazać, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, np. Vendmart nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania i wnosi Pani/Pan o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych,

– do sprzeciwu. W celu skorzystania z tego prawa należy złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym wobec profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Wszystkie wnioski, realizowane są po uprzednim potwierdzeniu tożsamości osoby składającej wniosek.